آیا تعدیلات سنواتی همان رویدادهای بعداز تاریخ تراز نامه تلقی می شود

آیا تعدیلات سنواتی همان رویدادهای بعداز تاریخ تراز نامه تلقی می شود ، رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه در واقع رویدادهای مطلوب و نامطلوبی است که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تصویب صورت های مالی رخ می دهند و بسته به اینکه اثر با اهمیتی بر صورت های مالی داشته باشد به رویدادهای تعدیلی و غیرتعدیلی تقسیم می شوند.

در ادامه خواهید خواند آیا تعدیلات سنواتی همان رویدادهای بعداز تاریخ تراز نامه تلقی می شود

ارزش ویژه در حسابداری

ارزش ویژه در حسابداری ، این روش جزئی از حسابداری سرمایه گذاری می باشد که در مواقعی که سرمایه گذار قادر نباشد بر روی دارایی های خود کنترل کاملی داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

در ادامه خواهید خواند ارزش ویژه در حسابداری

حسابداری قانونی چیست

حسابداری قانونی چیست ، به عبارتی این نوع حسابداری، برای پیگیری صورت حساب های سازمان ها کاربرد دارد و هر گونه تقلبی که در صورت های مالی شرکت رخ داده باشد را تشخیص خواهد داد.

بیشتر بخوانید حسابداری قانونی چیست

خدمات مالی و حسابداری


خدمات مالی و حسابداری ، خدمات مالی در واقع سرویسی است که یک شرکت حسابدرای یا حسابرسی که می تواند عضو جامعه حسابداران رسمی یا جامعه حسابرسان نخبه باشد، در اختیار شخصیت های حقیقی یا حقوقی مشمول قانون کار، قانون مالیات های مستقیم، قانون تجارت، قانون تامین اجتماعی و قانون مقررات و صادرات و واردات، قرار دهد و ان ها را نسبت به تکالیفی که قانون برایشان معین کرده، پاسخگو کند.

بیشتر بخوانید خدمات مالی و حسابداری

حسابداری مدارک ناقص

حسابداری مدارک ناقص ، حسابدار موظف است تمامی محاسبات حسابداری سازمان را انجام دهد و درست و یا غلط بودن این محاسبات را در تمامی شرایط بر عهده بگیرد.

بیشتر بخوانید حسابداری مدارک ناقص