ارزش ویژه در حسابداری

ارزش ویژه در حسابداری ، این روش جزئی از حسابداری سرمایه گذاری می باشد که در مواقعی که سرمایه گذار قادر نباشد بر روی دارایی های خود کنترل کاملی داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

خدمات مالی و حسابداری


خدمات مالی و حسابداری ، خدمات مالی در واقع سرویسی است که یک شرکت حسابدرای یا حسابرسی که می تواند عضو جامعه حسابداران رسمی یا جامعه حسابرسان نخبه باشد، در اختیار شخصیت های حقیقی یا حقوقی مشمول قانون کار، قانون مالیات های مستقیم، قانون تجارت، قانون تامین اجتماعی و قانون مقررات و صادرات و واردات، قرار دهد و ان ها را نسبت به تکالیفی که قانون برایشان معین کرده، پاسخگو کند.

حسابداری مدارک ناقص

حسابداری مدارک ناقص ، حسابدار موظف است تمامی محاسبات حسابداری سازمان را انجام دهد و درست و یا غلط بودن این محاسبات را در تمامی شرایط بر عهده بگیرد.

حسابداری قانونی چیست

حسابداری قانونی چیست ، به عبارتی این نوع حسابداری، برای پیگیری صورت حساب های سازمان ها کاربرد دارد و هر گونه تقلبی که در صورت های مالی شرکت رخ داده باشد را تشخیص خواهد داد.

حسابداری منابع انسانی

حسابداری منابع انسانی ، این نوع حسابداری، مفاهیم کیفی و ذهنی ارزش منابع انسانی را به مفاهیم کمی و عینی تبدیل می کند و با سه موضوع کیفیت و کمیت، ارزیابی و اندازه گیری ارزش اقتصادی و گزارشگری مالی در ارتباط است.