حسابداری موجودی کالا

حسابداری موجودی کالا، در اکثر بنگاه های اقتصادی، موجودی کالا و مواد، بخش مهم دارایی ها را تشکیل می دهد.