حسابداری منابع انسانی

حسابداری منابع انسانی ، این نوع حسابداری، مفاهیم کیفی و ذهنی ارزش منابع انسانی را به مفاهیم کمی و عینی تبدیل می کند و با سه موضوع کیفیت و کمیت، ارزیابی و اندازه گیری ارزش اقتصادی و گزارشگری مالی در ارتباط است.

بیشتر بخوانید حسابداری منابع انسانی

حسابداری موجودی کالا

حسابداری موجودی کالا، در اکثر بنگاه های اقتصادی، موجودی کالا و مواد، بخش مهم دارایی ها را تشکیل می دهد.

بیشتر بخوانید حسابداری موجودی کالا