حسابداری مدارک ناقص

حسابداری مدارک ناقص ، حسابدار موظف است تمامی محاسبات حسابداری سازمان را انجام دهد و درست و یا غلط بودن این محاسبات را در تمامی شرایط بر عهده بگیرد.

حسابدار ماهر می تواند از میان اطلاعات مفقود شده، یک سیستم حسابداری شفاف ارائه دهد. آن حسابداری که قادر باشد در شرایط سخت و مبهم صبر و تحمل داشته باشد و بتواند اسناد و اعداد بهم ریخته سازمان را ساماندهی کند، به عنوان بهترین حسابدار شناخته خواهد شد.


مدارک ناقص حسابداری


مدارک ناقص حسابداری به دو قسم دسته بندی می شوند. برخی از این اطلاعات حسابداری نقص اطلاعاتی داشته و قابل اطمینان نبوده و از نظر مالیاتی و رسیدگی دفاتر در صورت فقدان این مدارک، این دفاتر رد می شوند. مدارک ناقص دیگری وجود دارد و آن هم گردآوری و کنار هم قرار دادن مدارک ناقصی است که به منظور ثبت اسناد حسابداری مورد نیاز می باشد. یک حسابدار خبره قادر است در این شرایط با توجه به استراتژی هایی که به کار می گیرد از پس این مسائل برآید.

 

تهیه و تنظیم ترازنامه بر اساس مدارک ناقص

 

بر این اساس لازم است حسابداران به این موارد توجه داشته باشند.
- موجودی صندوق بوسیله شمارش وجوه نقد مشخص می شود
- با تجزیه و تحلیل سوابق حساب های بانکی در دفاتر سازمان می توان موجودی بانک را مشخص نمود.
- با توجه به فروش، فاکتورهای اخذ نشده و تحلیل حساب مشتریان میزان مطالبات سازمان مشخص می شود.
- بر اساس شمارش و یا فاکتورهای خرید می توان موجودی مواد و کالا را محاسبه کرد.
- دارایی های غیر جاری نیز مانند موجودی مواد و کالا محاسبه می شوند.
- بدهی ها: بر اساس فاکتورهای پرداخت نشده خرید و تحلیل حساب فروشندگان و اسناد پرداختنی میزان بدهی ها مشخص خواهد شد.
- از تفاوت دارایی ها و بدهی ها می توان سرمایه را در هر تاریخی بدست آورد.


نتیجه پایانی


حسابداران با ثبت ناقص و یا خطا در اطلاعات افراد حقیقی و حقوقی در اسناد و مدارک حسابداری، سبب می شوند سازمان دچار مشکل شده و گاهی سازمان مجبور به پرداخت هزینه های ناشی از خطاها و اشتباهات می گردد.