دسته: بلاگ
بازدید: 683
حسابداری منابع انسانی
حسابداری منابع انسانی

حسابداری منابع انسانی ، این نوع حسابداری، مفاهیم کیفی و ذهنی ارزش منابع انسانی را به مفاهیم کمی و عینی تبدیل می کند و با سه موضوع کیفیت و کمیت، ارزیابی و اندازه گیری ارزش اقتصادی و گزارشگری مالی در ارتباط است.

به عبارتی حسابداری منابع انسانی طلاعاتی را درباره منابع انسانی تشخیص و اندازه گیری می کند و این اطلاعات را طی گزارشی به افراد ذینفع ارسال می کند.


شیوه های اندازه گیری منابع انسانی


- هزینه یابی منابع انسانی که به دو قسم هزینه های اولیه و هزینه های جایگزینی دسته بندی می شود. هزینه های جایگزینی خود به هزینه های جایگزینی شغلی و هزینه های پرسنلی تقسیم بندی می شود.
- ارزش گذاری منابع انسانی: در واقع حسابداری منابع انسانی بیشتر به ارزش گذاری نیاز دارد تا هزینه یابی. ارزش منابع انسانی بر اساس ارزش در اقتصاد عمومی شکل می گیرد. از آنجایی که انسان می تواند منافع بالقوه آتی ایجاد کند می توان ارزش انسان را همانند دیگر منابع به عنوان ارزش فعلی خدمات آتی سازمان تعریف کرد. ارزش فرد شامل ارزش فعلی مجموعه ای از خدمات که سازمان انتظار دارد فرد در طی خدمت خود برای سازمان داشته باشد.


معیارهای اندازه گیری سرمایه انسانی


- معیارهای مالی
- زمان، کمیت، کیفیت و منطبق بودن با اصول راهبردی
- اخراج کارکنان
- پاداش
- معیارهای بهره وری
- درآمد سرانه، هزینه عملیاتی و ارزش افزوده واقعی هر پرسنل
- آموزش
- عوامل ترک شغل
- استخدام نیروی جدید
- میزان بازده کالا و خدمات
و سایر موارد...

 

نتیجه پایانی


چنانچه مدیران بر سرمایه انسانی سازمان ها تمرکز داشته باشند توسعه اقتصادی و اجتماعی آن را مشاهده خواهند کرد. برای این منظور باید از شایستگی ها با استفاده از دانش و تجربه برای نیل به نتایج برنامه ها استفاده کرد.این شایستگی ها شامل میزان انعطاف پذیری، خلاقیت، توانایی حل مساله، کارآفرینی و غیره می باشد. با استفاده از حسابداری منابع انسانی می شود منابع انسانی را اندازه گیری کرد و آن را در گزارشات مالی و حسابداری افشا نمود.