تعریف حسابداری دولتی

تعریف حسابداری دولتی ، حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیت های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را به منظور تصمیم گیری صحیح مالی و کنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت، جمع آوری، طبقه بندی، تخلیص و گزارش می نماید.

در تعریف حسابداری دولتی تاکید بر برنامه های مصوب سالانه و منابع مالی دولت شده است به دلیل آن که کنترل بودجه و منابع مالی دولت را از اصول بنیادین حسابداری دولتی است. در حسابداری دولتی مراحل حسابداری برای کنترل برنامه مصوب سالانه و نیز جلوگیری از تداخل منابع مالی مورد استفاده به کار گرفته می شود. پس کنترل بودجه از اصول بنیادی حسابداری دولتی است.

اصول مخصوص حسابداری دولتی


علاوه بر ضوابط قواعد ذکر شده برخی اصول و موازین خاص نیز باید در سیستم حسابداری دولتی پیروی و اجر شود، اصول مهم حسابداری در زیر اشاره شده است:
اصول لزوم و نگهداری حساب های مستقل برای وجوه دولتی : یکی از خصوصیات اصلی حسابداری دولتی لزوم نگهداری حسابهای جداگانه و مستقل برای وجوه دولتی است. سازمان های دولتی از منابع دولتی از منابع مختلف برای اجرای وظایف محوله استفاده می نمایند. هریک از این منابع برای تحقق اهداف و مقاصدی تخصیص داده می شود که منحصرا بایستی در اجرای فعالیت ها و برنامه هایی مصرف می شود که رسیدن به اهداف مورد نظر را مکان پذیر نماید.
اصول کنترل بودجه ای : یکی دیگر از اصول مهم و لازمه ی رعایت در حسابداری دولتی اصل کنترل بودجه ای است اهمیت اصل مذکور ناشی از 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی است که بدون رعایت آن جلو گیری از تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب عملا امکان پذیر نخواهد بود.

انواع حساب های مستقل


یکی از اصول متداول حسابداری دولتی لزوم ایجاد و نگهداری حساب های مستقل برای منابع مالی و وجوهی است که طبق مقررات به مصارف معین تخصیص داده شده اند.در اکثر کشور های جهت ثبت فعالیت های مالی سازمان های دولتی معمولا از سه نوع کلی حسابهای مستقل به شرح ذیل نگهداری و استفاده می گردد.
_ حساب های مستقل برای وجوه دولتی
_ حساب های مستقل تامین مالی و بازار پرداخت دیون بلند مدت
_ حساب های مستقل برای وجوه امانی

نتیجه گیری:


تعریف حسابداری دولتی ، حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیت های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را به منظور تصمیم گیری صحیح مالی و کنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت، جمع آوری، طبقه بندی، تخلیص و گزارش می نماید.