حسابداری ترکیب تجاری

حسابداری ترکیب تجاری ، ابتدا با مفهوم ترکیب تجاری آشنا می شویم که عبارت است از ترکیب دو یا چند واحد اقتصادی مستقل که زیر نظر یک شخصیت ( حسابدار) قرار می گیرد.

بر اثر این اقدام، خالص دارایی ها و عملیات واحدها در قالب یک شخصیت اقتصادی انجام می پذیرد.


مزایا و دلایل ترکیب


- باعث می شود بعضی از هزینه های ثابت کاسته شوند و در هزینه ها نیز بر اثر افزایش مقیاس تولید، صرفه جویی گردد.
- ازآنجا که یک خط تولید خریداری می شود ریسک پایین تری نیز دارد.
- دستیابی سریع به اطلاعات مالی و حسابداری
- سهم بازار افزایش پیدا کرده و در نتیجه میزان قدرت افزایش خواهد یافت.
- دارای مزیت های مالیاتی می باشد سبب معاف مالیاتی ناشی از زیان عملیاتی خواهد شد.
و ....


انواع ترکیب واحدهای تجاری از نظر حقوقی


1- جذب، تملک، ادغام یک طرفه: در این نوع ترکیب بعد از اینکه شرکت ها با هم ادغام شدند تنها یک شرکت باقی می ماند و بقیه منحل خواهند شد.
2- تلفیق، ادغام دو طرفه: در این نوع ترکیب، پس از ترکیب، تمامی شرکت ها منحل شده و یک شرکت جدید به وجود می آید.
3- تحصیل: در این نوع ترکیب، پس از اینکه شرکت ها با یکدیگر ترکیب شدند کل شرکت ها شخصیت حقوقی خود را حفظ کرده اما یک شرکت پس از ترکیب بر شرکت دیگر کنترل دارد.
شیوه دیگر اتحاد منافع می باشد که در این روش، ارزش دارایی ها و بدهی ها و حقوق صاحبان سهام سازمان های ترکیب شده، به شرکت حاصل از ادغام، انتقال می یابد. در این روش، دارایی ها و بدهی های شرکت های ترکیبی بر اساس مبلغ دفتری در تاریخ ترکیب گزارش می شوند. فراموش نشود که این نوع ثبت اطلاعات، مبنای مناسبی برای پیش بینی مبلغ و زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان های نقدی آینده در اختیار نمی گذارد.