چاپ
دسته: blog
بازدید: 876
آیا تعدیلات سنواتی همان رویدادهای بعداز تاریخ تراز نامه تلقی می شود

آیا تعدیلات سنواتی همان رویدادهای بعداز تاریخ تراز نامه تلقی می شود ، رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه در واقع رویدادهای مطلوب و نامطلوبی است که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تصویب صورت های مالی رخ می دهند و بسته به اینکه اثر با اهمیتی بر صورت های مالی داشته باشد به رویدادهای تعدیلی و غیرتعدیلی تقسیم می شوند.

در حالی که تعدیلات سنواتی مربوط به سنوات قبل بوده و اثر آن در سود ( زیان ) انباشته ابتدای دوره منعکس می شود. تغییر در رویه های حسابداری و اصلاح اشتباه تعدیلات سنواتی می باشد.

تعدیلات سنواتی چیست؟


تعدیلات سنواتی یعنی اقلام مربوط به سنوات قبل که در تعدیل مانده سود ( زیان ) انباشته ابتدای دوره منظور می گردد، به اقلامی محدود می شود که از " تغییر در رویه حسابداری " و "اصلاح اشتباه " ناشی گردد. تاثیر تعدیلات سنواتی بایستی از طریق اصلاح مانده سود و زیان انباشته اول دوره در صورت های مالی منعکس شود. اقلام مقایسه ای صورت های مالی نیز باید مجدد ارائه شود از طرفی اگر این امر میسر نبود بیان آن در یادداشت صورت های مالی الزام شده است .

رویداد تعدیلی در مقابل رویداد غیر تعدیلی


رویدادهایی که پس از تاریخ تراز نامه رخ داده و شواهد بیشتری را درباره شرایط موجود در تاریخ ترازنامه به تصویر می کشند باعث تعدیل ارقام موجود در صورت های مالی می شوند. ولی رویدادهای غیر تعدیلی اطلاعاتی در مورد شرایط موجود در تاریخ ترازنامه فراهم نمی کنند بلکه افشای آن رویداد برای استفاده کنندگان صورت های مالی مفید بوده و آن ها را آگاه می نماید.

نتیجه گیری:


به طور کلی ، رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه در واقع رویدادهای مطلوب و نامطلوبی است که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تصویب صورت های مالی رخ می دهند و بسته به اینکه اثر با اهمیتی بر صورت های مالی داشته باشد به رویدادهای تعدیلی و غیرتعدیلی تقسیم می شوند.