انواع حسابداری چیست ؟

انواع حسابداری چیست ؟ ، حسابداری یک علم از زیرشاخه‌های علم مهندسی است که مرتبط با اطلاعات مالی یک کسب ‌و کار است .

حسابداری ترکیب تجاری

حسابداری ترکیب تجاری ، ابتدا با مفهوم ترکیب تجاری آشنا می شویم که عبارت است از ترکیب دو یا چند واحد اقتصادی مستقل که زیر نظر یک شخصیت ( حسابدار) قرار می گیرد.

تعریف حسابداری دولتی

تعریف حسابداری دولتی ، حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیت های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را به منظور تصمیم گیری صحیح مالی و کنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت، جمع آوری، طبقه بندی، تخلیص و گزارش می نماید.

تعریف و دلایل ترکیب های تجاری

تعریف و دلایل ترکیب های تجاری ، در استاندارد حسابداری شماره 19 ایران، با عنوان " ترتکیب های تجاری " چنین تعریف شده است : " تجمیع واحد ها یا فعالیت های تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت اقتصادی است که بر اثر کسب کنترل خالص دارایی ها و عملیات واحد دیگر پدید می آید.

آیا تعدیلات سنواتی همان رویدادهای بعداز تاریخ تراز نامه تلقی می شود

آیا تعدیلات سنواتی همان رویدادهای بعداز تاریخ تراز نامه تلقی می شود ، رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه در واقع رویدادهای مطلوب و نامطلوبی است که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تصویب صورت های مالی رخ می دهند و بسته به اینکه اثر با اهمیتی بر صورت های مالی داشته باشد به رویدادهای تعدیلی و غیرتعدیلی تقسیم می شوند.